رویداد آگهی > معرفی سامانه

معرفی سامانه

سامانه کشوری اعلام مدارک مفقودی  به منظور حمایت حقوقی از شهروندان و پیشگیری از تبعات قانونی احتمالی در حال فعالیت است.

در این راستا با اعلام اطلاعات مدارک مفقودی و انتشار عمومی آگهی آن در روزنامه‌ کثیرالانتشار سراسری مورد تایید، به صورت پیش‌دستانه راه سوءاستفاده احتمالی را خواهید گرفت.
همچنین در مسیر دریافت بیشتر مدارک المثنی انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مورد نیاز خواهد بود.